Lektor nemeckeho gdaosk

Práca prekladateµa je zvlá¹» pretrvávajúca a nároèná. Po prvé, èlovek by si mal da» dobrodru¾stvo z prítomnosti, èo to je a akým je jeho koneèný cieµ. Prekladateµ, napriek tomu, ¾e sa objavuje, obsahuje nielen preklad. Jeho základným predpokladom je komunikova» s µuïmi, ktorí hovoria inými jazykmi. Èi ich prezentuje prostredníctvom listov a písaných textov, alebo je v slobodnej komunikácii, potom sú úplne iné veci. Je v¹ak dôle¾ité uvedomi» si, ¾e jednoducho komunikuje, a preto je prvý koniec jeho produkcie.

Akým spôsobom mô¾e pomôc» týmto µuïom komunikova» navzájom?Po prvé, so stabilitou, bude to isté, ¾ivé na mieste. Po druhé, budú existova» rovnaké písomné vplyvy, ktoré sa uskutoènia bez prítomnosti komunikujúcich osôb alebo subjektov.

Pokraèova» ïalej, stojí za to pozna» tieto typy osobných a priamych prekladov. Súèasné a konzekutívne interpretácie nájdete tu.

Súèasné interpretácie sa nazývajú tie, ktoré prebiehajú paralelne s prelo¾eným textom. V poslednej dobe je vyjadrenie jednej tváre dodatoène v súèasnej dobe vyjadrením prekladateµa. Posun v sezóne je len slabý a funguje len èas» èasu, od ktorého sa tlmoèník vyzýva, aby zachytil obsah vyhlásenia.

Druhá skupina prekladov je po sebe nasledujúcich výkladov. A tak, po sebe nasledujúcich interpretáciách, budeme nazýva» tie, ktoré sú prijaté "kus po kúsku". Reèník si rozdelí pozornos» a potom spôsobí prestávku, aby prekladateµovi umo¾nil prelo¾i» ho. Prekladateµ mô¾e v priebehu prejavu robi» poznámky, pamäta» si, ¾e pri mnohých nových opatreniach je mo¾né kódova» to, èo je dôle¾ité z vyhlásenia. Najdôle¾itej¹ia vec je, ¾e tieto zobrazenia by mali by» zachované úhµadne, dobre, a da» predov¹etkým veci, význam, význam a nereprodukujú slová presne.