Lego raoajky kontajner

Cieµové dávkovaèe sú èasto pou¾ívané zariadenia. V závislosti od vzoru a charakteru mô¾u by» ponechané rôzne úlohy.

Bunkový dávkovaè je urèený na utesnenie nádob na prach, ktoré sa vyvíjajú za iných tlakových podmienok, ako je atmosférický tlak. Vïaka týmto zariadeniam je mo¾né vyprázdni» nádr¾e bez dekompenzácie. Teplota mory nie je vy¹¹ia ako 200 stupòov Celzia, ani nie je pochybnos» o agresivnosti prachu.

Princíp fungovania bunkového dávkovaèa je veµmi jednoduchý. Prach zo zásobníka vstupuje do dávkovaèa cez vstupný otvor. Ïalej je nasmerovaná do buniek s krídlami, ktoré vytvárajú bubon.

Zásobníky, ¾e príli¹ rotaèné ventily záchvatov riadenie kontinuálne dávkované sypké materiály a jemné. Bude podrobne najmä obilia kostol, mlieko, korenie, nové korenie, èierne korenie, cukor, kazeín, soµ, prachový filter a pod. Zásobníky nachádzajú pou¾itie v ka¾dom kroku výroby, tie¾ v smere výrobnej linky balenie výrobkov v triede vá¾enie a dávkovanie a pneumatickej dopravy.

Sú tie¾ èasto pou¾ívané ako takzvané zámky vypínajú pracovné gule pri svojich vlastných tlakoch. Je dôle¾ité vytvori» ich, napr. Na výtoku cyklónu, z prachového filtra alebo su¹ièky. Nájdu a pou¾ívajú pri vyprázdòovaní nádr¾í.

Nápoje z prvkov zariadenia bunkových dávkovaèov, ¾e je elektrická krabica s menièom. Vïaka tomu je mo¾né nastavi» úèinnos» dávkovaèa na prirodzené potreby. Zásobníky spåòajú v¹etky hygienické normy a bezpeènostné normy stanovené zákonom.