Krehke vlasy

https://neoproduct.eu/sk/fresh-fingers-efektivne-riesenie-proti-tinea/

Moja neter zvlá¹» miluje hra» si s vlasmi, mô¾e¹ ju hádza» celé hodiny a tie¾ ju èisti». Ona je samozrejme zapojený do tohto, ¾e chcú, aby v¹etko vyzeralo krásne, ona mô¾e zlep¹i» jeden vrkoè pä»krát, zaka¾dým, keï po¹myknutia vlasové doplnky na ne, alebo ich ¹tiepi. Miluje ¹kolské predstavenia a organizuje ich. Jej nedávna úloha ako Queen of Scarecrows je navy¹e zábavná a potrebovala skvelé úèesy a obleèenie. Mama ju najprv zamotala s pármi vrkôèikov so stuhami k nim pripojenými. Potom tento roztomilý jedenás»roèný povedal nie, nie, ani raz. Budem èaka» ïaleko v mojich kuèeravých vlasoch .... a to zaèalo. Pol hodiny pretaktovania a ich zná¹ania. Vyzerala krásne ako veµká princezná. A keï sa teda spojí s pokazenými dievèatami, rýchlo si to rozmyslela. Nie je to posledný, ¾e od zaèiatku prípravy na predstavenie uplynulo menej ako dve hodiny. Neèakane ... to úplne zmenilo my¹lienku, a vo svojom ¹týle to znelo trochu tak "nieeee, nechcem, v ktorom si nepamätám princeznú, èo ïaleko jej slú¾ka". Spýtala sa sama na nový úèes, vlasy ostrihali do voµnej koky. Preto¾e, ako som u¾ predtým napísal, teraz máme prax v tlaèení vlasov, ktoré zároveò i¹li veµmi rýchlo. Jej matka, na jednej strane, navy¹e a bola urobená niekoµko okamihov.

Vlasy pre dievèatá