Halin vodne diela

Po¾iadavky v oblasti ochrany ¾ivotného prostredia a bezpeènosti práce prinútia výrobcov a pou¾ívateµov nástrojov zabezpeèi» maximálne obmedzenie zariadení a tlakových zariadení a zaisti» ich proti náhlym náporom tlaku. Kombinovanie v zariadeniach s ochrannými dla¾dicami je preto stále oveµa cenovo dostupné.

Bezpeènostné platne (alebo tzv. Prasknuté kotúèe chránia prístroj a zariadenia pred nadmerným nárastom alebo poklesom tlaku.Výrobca, ktorý vyberá materiál na stavbu dla¾díc, má ïal¹ie prvky, ktoré sa postarajú o:- ich chemická odolnos» - najbe¾nej¹ím výrobkom, z ktorého sa dla¾dice vyrábajú, je nehrdzavejúca oceµ,- ich tepelnej pevnosti,- a trvanlivos» dla¾díc - sa stará o pevnos» dla¾dice pre tlak poèas chodu, zatiaµ èo jeho náhrada za èas, teplotu a chemické faktory.Tieto informácie sa vykonávajú zmenou orientácie u¾ívateµa bezpeènostných dla¾díc, aké dosky mô¾e pou¾íva» a èas, kedy sa pou¾ívajú. Je to mimoriadne dôle¾ité, preto¾e predèasná výmena dosiek mô¾e dokonèi» pracovný proces a spôsobi» zbytoèné straty.Existuje ïal¹í spôsob poskytovania takzvaných dla¾díc. obojsmerné bezpeènostné dosky. Tieto dosky sú urèené na ochranu nádr¾e pred vákuom a pretlakom. Vïaka svojim komplexným kon¹trukèných dosiek zabezpeèi» stabilitu a priná¹a bezpeènostné nástroje pre pou¾itie wmontowanemu senzorom, ktorý neustále monitoruje prasknutie v oboch smeroch.Výrobcovia ponúkajú túto kombináciu, poslednú, ¾e bezpeènostná doska je usporiadaná pred bezpeènostným ventilom. Tento typ rie¹enia má mnoho výhod, preto¾e:- zabezpeèuje celkovú tesnos»,- zabezpeèuje poistný ventil proti korózii aj s rôznymi chemickými prvkami,- vám dáva mo¾nos» vytvori» poistný ventil z lacnej¹ích materiálov.- nie je potrebné ihneï zastavi» zariadenie po aktivácii bezpeènostného disku,- ak je to potrebné, je mo¾né regulova» tlak na ovládanie poistného ventilu bez nutnosti jeho demontá¾e.Hra, vrátane bezpeènostných dla¾díc, sa mô¾e o¹etrova» v¹ade, kde je potrebné udr¾iava» sterilné prevádzkové podmienky zariadenia, preto¾e spåòajú v¹etky bezpeènostné pravidlá.