Gynekologicke vy etrenie pre tudentov

Kolposkopia je významné gynekologické diagnostické vy¹etrenie. Kolposkopy sú zariadenia odporúèané gynekológmi poèas ¹túdia - endoskopy s mo¾nos»ou viacnásobného zväè¹enia obrazu. Vy¹etrenie sa vykonáva v ambulantnom prostredí.

Nemusíte by» ¹peciálne pripravení na kolposkopiu. Sexuálna abstinencia na niekoµko dní je v¾dy nevyhnutná. Poèas mesaèného krvácania ho tie¾ neveïte. Samotná otázka nie je krutá a mô¾e sa uskutoèni» aj u tehotných ¾ien.Kolposkopia sa najèastej¹ie vykonáva v prípadoch, keï cytologické vy¹etrenie poskytuje nejednoznaèné výsledky. Táto otázka sa týka relatívne skorej diagnostiky karcinómu krèka maternice (v tzv. Predinvazívnom ¹tádiu. Ak sa rakovina stretne v èasti vývoja, kolposkopia vám umo¾ní overi» výsledné zmeny.Kolposkopia je primárne zalo¾ená na analýze vaginálnej èasti krèka maternice potom, èo je viditeµná v zrkadle. Jeho veµkos» mô¾e by» spôsobená nebezpeènými zmenami, ktoré je »a¾ké zisti» pri be¾nom vy¹etrení. Po prvé, gynekológ skúma multilamelárny plochý epitel a glandulárny epitel, najmä pri»ahuje názor na ich mo¾nos». Tam, preto¾e vznikajú najnebezpeènej¹ie choroby. Neskôr sa obraz vyvíja aj vïaka pou¾itiu zeleného filtra, ktorý sleduje subepiteliálnu sie» ciev. Na jeho princípe je mo¾né rozpozna» povahu zmeny. Druhým krokom ¹túdie sú kontrastné znaky povrchu epitelu (napr. Lugolova kvapalinová skú¹ka a 3% kyselina octová.Kolposkopia, kvôli potrebnému zariadeniu, je relatívne príjemnou otázkou a musí ma» skúsenosti z lekárskej karty. Stále sa vykonáva zriedkavo, aj keï èastej¹ie ako súèas» aktivít Národného fondu zdravia.