Gynekolog na vykon slavonskeho brodu

Gynekológia pokraèuje po celú dobu. Existujú e¹te modernej¹ie prostriedky na ¹túdium µudského tela. Stále menej invazívne a e¹te presnej¹ie. Veµkým problémom medzi sexuálne zneu¾ívanými ¾enami je rakovina krèka maternice, ktorá je samozrejme v skorých ¹tádiách jej nálezu dokonale vylieèiteµná.

A ak spozorujete ru¹ivé symptómy, ktoré mô¾u by» výsledkom takejto choroby, mali by ste sa ihneï zaregistrova» u odborníka na kolposkop, aby ste ochorenie vylúèili. V dôsledku nedostatku záva¾nosti symptómov je pravdepodobne rie¹enie maternice.

Takéto vy¹etrenie je prezentované pomocou kolposkopu. Nie je niè nové ako mikroskop s spekulom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny s pravým stredom, aby zistil, èo je reakcia vo vagíne. Tento mikroskop vám umo¾òuje dosiahnu» trojrozmerný úèinok a stále spôsobuje po¹kodenie a¾ o desa»krát, tak¾e gynekológ bude schopný riadne preskúma» vaginálnu a krèná stena, aby starostlivo zhodnotil, èi nejaké zmeny nastali. Mal èlovek, ¾e by sa mal pripravi» na hµadanie. Gynekolog bude pravdepodobne pouèi» pacienta o tom, ako sa správa» pred vy¹etrením. Ide predov¹etkým o to, aby sa tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením vzdala sexuálneho kontaktu aj z gynekologických zá¾itkov.

®ena, ktorá podstúpi vy¹etrenie kolposkopom, sa zvyèajne objaví na ïal¹ej gynekologickej stolici. Tento test je zvyèajne niekoµko a¾ desa» minút. Ak výrobky ohrozujú, mô¾e gynekológ objedna» odstránenie èasti maternice, potom by mal skonèi» na urèitej úrovni z akejkoµvek sexuálnej aktivity, preto¾e bude dôle¾ité cíti» veµmi »a¾ké nepohodlie. Ergonomické parametre sú dôle¾ité pre úspech tohto nástroja, preto¾e v tom èase existuje pracovné zariadenie.