Gynecologist enel med krakow

Kolposkop je dôle¾itým nástrojom v praxi gynekológa, preto pred nákupom by ste mali vykona» profesionálny prieskum. Pri vytváraní optického zariadenia tohto typu dávajte pozor na ¹tádium faktorov, z ktorých náklady nie sú najdôle¾itej¹ím faktorom. & Nbsp; Je potrebné pripomenú», ¾e príli¹ nízka cena kolposkopu mô¾e naznaèova» zlú kvalitu, ktorá sa odrá¾a v kvalite obrazu pejoratívne , nestabilita pantografu a nedostatok softvéru umo¾òujúceho jednoduché vyhodnotenie zozbieraného vizuálneho materiálu.

Kvalita obrazu by mala by» dôle¾itým kritériom, preto¾e keï si kúpite kolposkop, sú to len parametre optického systému, ktoré majú najhlb¹ie rozpoznanie. Stojí za to sa zaujíma» o miesto práce ¹o¹oviek z konkrétneho modelu kolposkopu a pozrie» sa, èi má optický systém niekoµko metód priblí¾enia a tie¾ ¹iroký rozsah zaostrenia, to znamená zaostrenie obrazu. Obzvlá¹» cenným aspektom je aj presnos» kolposkopu, preto musí rameno pantografu poskytova» voµný a jasný pohyb na akejkoµvek strane. Správne vyvá¾ené rameno zberaèa a pou¾itie adekvátnej triedy pneumatických pohonov sú ïal¹ími dôle¾itými vlastnos»ami správneho zariadenia.

Ak máte kolposkopickú lampu, potom dokonalé ¾iarovky u¾ boli obhájené anachronicky, ale stále je veµa svetla dôle¾ité, rovnako ako ponuka na jej reguláciu. Moderné diódy v technológii LED majú ni¾¹iu energetickú nároènos», èo predl¾uje ¾ivotnos» lampy a eliminuje nebezpeèenstvo zahrievania testovacieho poµa. Posledným podstatným aspektom pri získavaní kolposkopu je ergonómia výrobku, preto¾e kvôli ¹pecifickosti profesie gynekológa by sa v¹etky funkcie daného optického zariadenia mali podáva» s jedným balením.