Globalizacie svoju podstatu a vplyv na medzinarodny ekonomicky poriadok

Uèenie cudzích jazykov je pravdivé v súèasnom svete. Teraz nielen angliètina, ale aj nové ¹týly sú potrebné, ak hµadáme prácu. V skutoènosti je »a¾ké nájs» povolanie, v ktorom nie je uvedený jazyk. Tak¾e je to dôsledok otvorenosti Európy a sveta. Globalizácia je nepochybne veµa výhod.

http://sk.healthymode.eu/drivelan-ultra-najlepsie-a-najefektivnejsie-erekcne-pilulky/Drivelan Ultra. Najlepšie a najefektívnejšie erekčné pilulky

Umo¾òuje rýchly tok údajov medzi µuïmi, ktorí sa nachádzajú vo vzdialenosti niekoµkých tisíc kilometrov od seba, dáva tie¾ príle¾itos» nájs» knihu v sile miestností na svete. Odhaµuje v¹ak, ¾e si pamätá a tmavé strany. V dôsledku globalizácie, aj bez toho, aby sme opustili samostatnú krajinu, sme nútení získa» urèité zruènosti, ktoré by sme e¹te pred niekoµkými rokmi nepotrebovali. A samozrejme, napríklad, v súèasnosti, keï mana¾éri hotelov hµadajú zamestnancov, takmer v¾dy po¾adujú angliètinu. Urèite prekvapí niektorí µudia, preto¾e aj keï robí ka¾dodennú prácu ako èistenie, èasto si vy¾aduje schopnos» da» sa do cudzieho jazyka. Hotely, najmä v dlhých vzdialených mestách, nav¹tevujú mnohí cudzinci a slu¾ba, bez ohµadu na to, èo robí, vy¾aduje fungovanie pri obrane s nimi. To je dôvod, preèo sú ostatné jazyky stredne veµké, ale skupina µudí ich zobrazuje dos» povrchne. Mnohí vedia komunikova» v cudzom ¹týle, hoci to nedoká¾u. Preto ak sme ¹pecializovaný text, ktorý chceme prelo¾i», nie je tak µahké nájs» dos». Keï napríklad hrajú právny preklad, je u¾itoèná zruènos» mnohých ¹pecializovaných výrazov, ktoré sú cudzie pre mnohých prekladateµov. Nemalo by to by» prekvapujúce, lebo pravdepodobne ¹pecializované právne alebo lekárske pojmy sú pre niektorých Poliakov tajomné, dokonca aj v ich vlastnom jazyku. Preto sa nedá oèakáva», ¾e budú pozna» svoje ekvivalenty v nemèine alebo angliètine. Na to je potrebné cielené vzdelávanie.