Gesture program dopravna spoloenos

Dne¹ný obchodný softvér vy¾aduje legálnu verziu operaèného systému z kolekcie Windows a pozitívny, vhodne výkonný poèítaè. Dokonca aj mo¾nosti, ktoré nevy¾adujú in¹taláciu, vykonávajú sa v cloude a robia v okne prehliadaèa, nebudú uspokojova» 512 MB operaènej pamäte.

Vo formulári mana¾ér nechce, aby sa stal otrokom priebe¾nú aktualizáciu elektronických zariadení, pomocou programu ovplyvòuje ho cdn classic. Ako je mo¾né predáva» diela pod DOS, ale to neznamená, ¾e jeho ponuka zastavil pred 30 rokmi. Aplikácia sa zameriava na tri hlavné moduly: skladu a fakturácie, ktoré zvládne i veµký sklad, mzdy, podpora politiky a evidenciu pracovného èasu a finanèné a úètovníctvo riadenia µudských zdrojov, ktoré slú¾ia vykonala akúkoµvek formu úètovníctva. ®iadny problém pracova» s èítaèky èiarových kódov, pokladní a fi¹kálne tlaèiarne, tlaè potvrdeniek a zariadení fakturuj±cymi SET. S jeho slu¾bou mô¾ete hovori» µubovoµným mno¾stvom skladov a usadi» sa na základe definovaných receptov. Systém umo¾òuje vystavenie, zúètovanie a rezerváciu zálohových faktúr. S pozornos» CDN classic mô¾ete pou¾i» rôzne re¾imy zliav a cenníkov individuálne pre ka¾dého zákazníka, tak¾e pripravené dokumenty obsahujú správnu cenu.Tento softvér be¾í registraèný objednávok od zákazníkov, a dokonca umo¾òuje automatické objedna» tovar, ktorý je zvlá¹» vhodné pre rýchle rotaèné zásoby. Pou¾itie vratných kontajnerov na ich obsluhu sa mô¾e pou¾i» na usadenie obalových balíkov. Aplikácia pracuje s rôznymi tlaèiaròami, kde je mo¾né vytlaèi» kultúry a èiarové kódy.Program zahàòa aj 45 000 pou¾ívateµov v celom Poµsku. Ak z akejkoµvek podmienky bola jeho ¹anca nedostatoèná, distribútor COMARCH oèakáva aktualizáciu na najnov¹ie softvérové mo¾nosti s a¾ 40% zµavami. Samotný proces je pre u¾ívateµa takmer nepostrehnuteµný a v¹etko sa robí pomocou Comarch Assist.