Fitness poeitaeovy program

Enova System 365 je ERP softvér. & Nbsp; to bolo plánované ako zvý¹enie prevádzkovej efektivity spoloènosti. Podµa výrobcu Enova systém 365 sa pou¾íva viac ako osem tisíc na¹ich firiem!

Enova reaguje na silu potrieb týchto podnikov.Multifunkèná funkcia bude kupova» pre výber presne po¾adovanej funkcie. Modularita umo¾òuje pridáva» a zbavova» schopnosti systému, èo je dôle¾itá skúsenos» od be¾nej verzie po pokroèilé funkcie.Systém umo¾òuje plnú mobilitu.Spolupracuje so sie»ou Windows 7 & nbsp; a vy¹¹ou a umo¾ní slu¾bu v tablete.Ïal¹ie dostupné verzie sú aktivity na va¹om smartfóne, ktoré si mô¾ete vy¾iada» vo svojom webovom prehliadaèi.Systém umo¾òuje plnú ochranu a poskytovanie úloh.Operátori sú pridelení z aplikaèného stavu. Fáza realizácie akcie je urèite overená kedykoµvek. Tým sa predíde prestojom v práci a nájde sa chýbajúce dokumenty.

Systém enova je ponúkaný v troch variantoch.1. ©tandardný nákup licencií - je majetkom klienta spolu s návrhom na jeho aktualizáciu. Táto mo¾nos» je ideálna pre spoloènos» s dodatoènou platbou alebo lízingom.2. Prenájom softvéru - poplatok sa vyberá v prípade poplatkov za pou¾ívanie vybraných systémových komponentov. Zaujímavá cesta pre batoµatá a malé podniky.3. Prenájom systému a infra¹truktúry - celá slu¾ba je poskytovaná dodávateµom. Komponenty sa prenajímajú spolu so serverom, aktualizáciou a zálohovaním. Metóda je okam¾ite pripravená na pou¾itie! & Perfektné rie¹enie pre ¹upky, ktoré nechcú investova» do IT zariadení.

Systém enova je vytvorený spoloènos»ou Soneta sp. Z o.o.Spoloènos» bola zalo¾ená v roku 2002 a vïaka vyu¾itiu odborných znalostí a dobrých slu¾ieb dosiahla úspech na trhu.Cieµom spoloènosti Soneta je predáva» softvér, ktorý funguje, ¾e partneri a zákazníci dosahujú najvy¹¹iu efektivitu pri vyu¾ívaní informaèných technológií potrebných na dosiahnutie obchodného úspechu.Znaèka je sociálne vyu¾ívaná a uµahèuje také základy ako "Wiosna" alebo "Mimo anyna od Anny Dymny".