Fialovy a strieborny vianoeny strom

ArthroNEOArthroNEO - Nejúèinnej¹í spôsob pre silné a zdravé kåby! Postarajte sa o nich komplexne.

Hlavnou vianoènou výzdobou je vianoèný stromèek, nejde o to isté. V¹etci, èi u¾ pred Vianocami alebo na ©tedrý deò, vyzdobíme vianoèný stromèek s farebnými dekoráciami, svetlami a re»azami, zriedka sme na òom zavesili cookies, ale aj iný druh sladkostí, ktoré neskôr najmlad¹ie jes». Ale premý¹µali ste niekedy, aké sú dejiny vianoèného stromèeka a preèo je to skutoène dôle¾ité vo vianoènej tradícii?

Existuje veµa teórií, ktoré hovoria o tom, kde sa tradícia vianoèného stromu dostala. Odpovedam okrem iného na to, ¾e zdobenie stromu je minulos»ou po oslave dòa màtvych v Ríme, okrem toho, ¾e ide o symboliku stromu Edenov v Edene. Koniec koncov, niekoµkokrát bli¾¹ie k nám, Martin Luther bol veµkým podporovateµom zdobenia ihliènatého stromu v predvianoènej sezóne, rovnako ako sa nauèil dozvedie» sa, ¾e zdobenie stromu s papierovými ozdobami a jablkami by symbolizovalo opätovné zjednotenie s Bohom. Tento systém sa u¾ roz¹íril do celého sveta. Mo¾no poveda», ¾e nielen v Poµsku, ale aj vo výnimoèných európskych krajinách, zatiaµ èo v Amerike sú vianoèné stromèeky vïaka nemeckej iniciatíve obleèené na Vianoce.

V súèasnosti u¾ odchádzala od tradièného zdobenia vianoèného stromèeka na kusy papiera a jabåk, obliekanie vianoèných stromèekov so zaujímavými èaèky, re»azami a svetlami. Ka¾dopádne len na povrchu posledných 30 rokov sa dá pozorova» veµká novinka v popularite vianoèného stromèeka. Vzhµadom k tomu, ¾e boli èasto spoloèné akcie bola obloha strom v prútených ozdoby, re»aze väè¹inou boli priamo prinútilo vzájomne kombinova» obruèami s farebným papierom a osvetlenie boli svieèky pripojené pomocou ¹peciálnych príchytiek (ak mô¾ete µahko háda», nebolo »a¾ké, akonáhle o fire. Potom prútené ozdoby boli do znaènej miery nahradené guµami, ktoré napodobòujú vzhµad zvierat alebo hraèky, a navy¹e majú takzvaný anjela vlasy, alebo zlato alebo striebro závesné struny a tenké vlákna z vlny, ktoré mali by» spojené so snehom. Teraz, keï viete, rôzne vzory a farby vianoèných ozdôb je silná popísa», po prvej èasti dominujú odtiene zlatej, èervenej a zelenej, ktoré sú postavené na roveò sviatky.

U¾ roky sa dejiny vianoèného stromu, rovnako ako µudia, zmenili v skupine trendov, ktoré ju objímajú. A to by sa nezlep¹ilo, keby z prvých vianoèných stromov Luthera v dejinách Vianoc sa zvyk rýchlo zakorenil vo vianoènom umení, dúfajme, ¾e to èoskoro neprejde.