Feng shui ochrana domu

Bezpeènos» je práca v ¹ir¹om zmysle, ka¾dý aspekt ka¾dodennej èinnosti èloveka. Zaoberáme sa ka¾dodenne bezpeènostnými názormi pri zaobchádzaní s elektrickými èinnos»ami? Samozrejme, ¾e nie. Nepou¾ívame v¹ak ka¾dý deò v okolí bytu, kontrolujeme v¾dy elektrickú in¹taláciu a dôsledok jej montá¾e.

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs - Efektívne riešenie pre chudnutie bez toho, aby ste museli podliehať odsávaniu tuku

Èas» bezpeènosti pou¾ívania, ako aj správna èinnos» ¹iroko zrozumiteµnej elektrickej in¹talácie je uzemnená. Èo sú to?Ochranné vodièe sú procesy, ktoré pou¾ívajú elektrifikovaný objekt s úlohou a náboj je neutralizovaný v súèasnej rade. Ochranné uzemnenie je zárukou proti úrazu elektrickým prúdom.Dve be¾ne uvedené sú PE a PEN, tj PE (ochranný vodiè dodávaný v moderných TNS in¹taláciách a PEN (neutrálne ochranné vedenie pou¾ívané v TNC alebo TNCS in¹taláciách.Ochorenie TNC je prítomný, potrubie PEN slú¾i ako neutrálne a ochranného vodièa súèasne. Èo to znamená, keï to nie je divu, ¾e proces funguje, a tam sú projekty v jednofázovým prúdom skrze neho v¹etky zá»a¾ové prúdy, zatiaµ èo v trojfázových systémov je vystavený za»a¾eniu vyplývajúce asymetria v projekte.Bez ohµadu na pou¾itý kábel nie sú ¾iadne vtipy s knihami, malo by to by» jemné. Slávne príslovie "elektrina nie je ticho" sa neodrá¾a v reálnom svete.Teraz, keï viete, ako sa stara» o na¹u bezpeènos», stojí tie¾ za to, aby ste si preèítali jeho chyby.Najèastej¹ím výsledkom neadekvátnej ochrany zariadenia alebo jeho zlej ¾ivotnosti je zásah elektrickým prúdom.Vedeli ste, ¾e prúd prúdu vo vhodnom tele s intenzitou viac ako 70 je veµký pre bytie?Èo je pravdepodobné, ¾e nakoniec bude paralyzované prevádzkou?V najni¾¹om prípade dokonca aj smr», ostatné sú zastavenie srdca, popáleniny, strata vedomia, svalové kàèe alebo èiastoèné pálenie tkanív.