Evidenciu drevnej suroviny

Riadime sklad, v ktorom je zaznamenaný obrat pri údr¾be pokladnice. Zákazníci chcú èasto nakupova» v cudzej mene za nakúpený tovar, v¾dy v eurách. Je evidencia sumy v cudzej mene dodatoèná?

Presúvanie s umením. 111 ods. 3a bod 1 zákona o DPH, vedenie evidencie prostredníctvom registraèných pokladníc, platitelia dane z pridanej hodnoty sú povinní vyhotovi» výpis z daòového dokladu alebo faktúry z urèitého predaja a vystavi» odberateµovi vytlaèený doklad.

V § 10 ods. 1 bod 14 nariadenia o technických podmienkach, aj keï v § 8 ods. 1 bod 14 nariadenia o registrácii pokladnice, ktorý obsahuje údaje, ktoré by mali by» uvedené vo fi¹kálnom úète, musíme nevyhnutne znamena» menu, v ktorej je predaj zaznamenaný, prinajmen¹om za celú hrubú predajnú sumu.

Hlavné kritériá a technické podmienky, ktoré musia registraèné pokladnice spåòa», sú zaznamenané av bode 2 nariadenia o technických podmienkach.

Princíp § 14 ods. 1 tohto rozhodujúceho programu na predaj v zlo¾ení by mal by» okrem iného funkcia: umo¾nenie daòovníkovi zmeni» názov meny, v ktorej je predaj zaznamenaný, alebo jeho skratku, ako aj vopred naprogramova» danú zmenu zadaním momentu a èasu zmeny; zaznamenaním dátumu a èasu zaèatia vedenia evidencie o predaji v cudzej mene vo fi¹kálnom povedomí, ako aj prepoèítaním súètu sumy hrubého obratu do cudzej meny, výsledok prevodu spolu s výmenným kurzom a zúètovaním platby sa stanoví na daòovom úète s daòovým logom s logom meny ; prepoèet musí by» skon¹truovaný s presnos»ou men¹ou ako ¹es» desatinných miest a konverzný úèinok sa musí zaokrúhli» na dve desatinné miesta.

Na oznaèenie skratiek mien cudzích mien sa pou¾íva oznaèenie Národnej banky Poµska.

Preto, ak daòový poplatník má v úmysle predáva» èlánky o situácii spotrebiteµov, ktorí platia hodnotu v cudzích menách, potom, ako pravidlo, musí by» schopný plati» fi¹kálnu pokladnicu, ktorá je usporiadaná v práci, ktorá bude vymieòa» výmenný kurz.

Z formy, ktorú je mo¾né v prípade, ¾e sa bude prezentova» v danom prípade, mo¾no vyvodi», ¾e platba za nakúpený tovar má by» zahrnutá do eura, v priebehu toho, ako bude hodnota predaja uvedená v PLN. Nariadenia, ktoré prevádzkujú DPH, neupravujú otázku, aký výmenný kurz musíme odpoveda» na prepoèet zlotého na euro.