Energetickeho priemyslu na svete

Inovatívny priemysel zamestnáva desa»tisíce horµavých látok, a to rýchlo. Parametre plynov a kvapalín v mnohých príkladov, sú dobre známe a zdokumentované. Preto je identifikácia hrozieb, ktoré pochádzajú z ich prítomnosti v dielach je pomerne jednoduché. Situácia sa stáva vá¾nej¹ie k moci v prípade pohybu, skladovanie alebo spracovanie sypkých materiálov. V mnohých prípadoch, zdá ne¹kodné látky, ako je múka, drevo, cukor, kakao, hliníka alebo papierovým prachom sú v skutoènosti vysoké riziko explózie.

PsoriFix

Priemyselné in¹talácie centrálneho vysávania sú urèené na spracovanie usadeného prachu z parkiet, plochých povrchov a kon¹trukcie nástrojov a hál. Z tohto dôvodu vytvára v pláne zachovanie èistoty na pracovisku a táto ochrana pracovníkov a organizácií a zariadení pred nièivým úèinkom prachu v súèasnom riziku vzniku sekundárnych výbuchov. V¹etka spoloènos», ktorá vykonáva priemyselné in¹talácie, musí vykona» & nbsp; in¹taláciu v súlade s príslu¹nými normami obsiahnutými v smernici & nbsp; atex in¹talácie.

Dôle¾itá úloha centrálneho vysávania:- ochrana zdravia a ¾ivota ¾ien, ktoré pôsobia v byte proti ¹kodlivým úèinkom prachu.- ochrana strojov a zariadení pred poruchami na konci ru¹enia prachu,- ochrana budov aj ¾ien, ktoré vykonávajú èinnos» proti úèinkom nekontrolovanej erupcie peµu.

Pozor - nebezpeèenstvo výbuchuV prípade horµavých alebo výbu¹ných látok, plynov, prachu, kvapalných pár alebo hybridných zmesí existuje vysoké riziko nekontrolovaného výbuchu. Preto udalos» spôsobí znièenie jednotky zneèistenia a celej jednotky. Podµa ¹tatistík sú filtraèné jednotky a cyklóny súèas»ou rodiny zariadení s vysokým rizikom výbuchu.

Centrálne vysávanie a bezpeènos» pri výbuchuAko je uvedené vy¹¹ie, nápoj z drah¹ích úloh centrálneho vysávaèa je minimalizova» riziko sekundárneho výbuchu odstránením z pracovného útvaru tzv. zvy¹kový prach. Rie¹enie na jednej strane maximalizuje výbu¹nú a protipo¾iarnu bezpeènos» jednotky od rôznych, èo umo¾òuje zní¾i» náklady súvisiace s prispôsobením procesu in¹talácie po¾iadavkám smernice ATEX. Treba poznamena», ¾e pri úspechu horµavého a výbu¹ného prachu musí in¹talácia centrálneho vysávania spåòa» prísne po¾iadavky smernice ATEX.