Dvojriadkove filtrovanie

V silách odvetvia priemyslu, ideme robi» to, èo je potrebné, aby prachu, ktoré majú výbu¹né zmesi prachu a vzduchu. Potom sú tu kµúèové procesy spojené so spracovaním èierneho uhlia, drevom v drevárskom priemysle, biomasou, organickým prachom v potravinárskom priemysle, prachom v chemickom priemysle atï. Zberaè prachu Atex je výbu¹ný zberaè prachu, ktorý bol vytvorený spolu so smernicou EÚ Atex.

Na odpra¹ovanie zmesí výbu¹ného prachu a vzduchu berieme zberné nádoby a v¹etky in¹talácie v súlade s dôle¾itou smernicou 94 / 9WE ATEX. Mô¾u by» odobraté na odstránenie prachu v blízkosti skupiny výbu¹nosti St1 a St2. Na¹e filtraèné systémy majú 3D kategórie. Preto spôsobujú, ¾e sú pripojené v miestnosti klasifikovanej ako v oblasti, ktorá nie je nebezpeèná, ako v oblasti s nebezpeèenstvom výbuchu22.

Na ochranu zariadení máme dve hlavné metódy:

Metóda potlaèenia výbuchuTáto metóda vyu¾íva systémy, ktoré automaticky reagujú na zaèiatok výbu¹ného tlaku a zabraòujú výbuchu v zárodku. Metóda je vybavená snímaèmi tlaku, ktoré detekujú výslednú explóziu, prezentujú ju na ovládacom paneli, ktorý mení ¹tart ventilu valca s hasiacim re¾imom. Doba odozvy systému na detekciu explózie na jej zabitie je len asi 60 ms. Veµmi silné potlaèenie vytvorenej explózie zabraòuje vzniku vysokého de¹truktívneho tlaku.

Metóda odµahèenia výbuchuZni¾uje pou¾itie v¹etkých druhov membrán alebo dekompresných panelov, ktoré vytvárajú tlak výbuchu z chránených potravín vonku. S týmto systémom sa tlak, ktorý zostáva v chránenom zariadení, zní¾i na hodnotu, ktorá nie je hrozbou. Pou¾ívame rôzne technické membrány: okrúhle alebo obdå¾nikové, ploché alebo konvexné, usporiadané v snímaèi zlomu alebo nie, vyrobené z uhlíka alebo kyseliny odolné. Vzhµadom na úroveò plameòa ohniska vzneseného smerom von, je vhodné umiestni» nároènú zónu v poli vedµa membrány.

Okrem toho pou¾itie urèených oblastí s nebezpeèenstvom výbuchu v oblasti konkrétneho zariadenia, celých èastí a segmentov je kombinované takým spôsobom, ¾e ja sám nie som príèinou zdroja zapálenia prachu.