Du evne ochorenie

Du¹evné ochorenia sa èoraz èastej¹ie stretávajú s Poliakmi. Podµa ¹tatistík ka¾dý ¹tvrtý krajan zápasí s mlad¹ími alebo vy¹¹ími ochoreniami na du¹evné prostredie. Preèo sa nás hanbí pripomenú» ochranu?

Du¹evnú poruchu sa mô¾e sta» ktokoµvek bez dôvodov na tvár, vek, vzdelanie, spoloèenské postavenie a miesto pobytu. Medzi najbe¾nej¹ie dilemy v psychologickom prostredí patria opakujúce sa úzkosti, náhle paniky, poruchy produkcie minulého stresu a demencia a depresívne formy. Ak necítite pote¹enie z ¾ivota, ste trýznení fóbiami, máte problémy s odpoèinkom alebo stratíte spomienky, po¾iada» o odbornú pomoc. Ak osoba vo va¹om okolí ¾ije inak a máte strach, skúste presvedèi» túto tvár, aby ste sa dohodli na schôdzke s psychiatrom. Nepodceòujte ru¹ivé správanie.

Royal Black MaskRoyal Black Mask - Pozrite sa, aké µahké je zbavi» sa èiernych bodiek na tvári!

Preèo sa nesmie vyhnú» náv¹teve psychiatra? Je to ¹pecialista, pre ktorého µudská psychika nemá tajomstvá. Psychiatr je lekár, ktorý vás nebude posudzova» cez hranice va¹ich nedostatkov a problémov. Je to povedomie, ktorého kompetencia vám pomô¾e vráti» sa k èastému ¾ivotu. Udr¾a» sa bez strachu, stresu, pochybností a hanby. Náv¹tevy psychiatra nie sú predpokladom hanby, sú vzorom pre iných µudí, ktorí zápasia s blízkymi problémami. Vïaka rýchlej psychiatrickej starostlivosti sa mô¾em vráti» k správnemu, celému ¾ivotu.

Pomoc od skúsených psychiatrov z Krakova je drahá v zlozvykoch a du¹evných poruchách. Vïaka úèasti na¹ich ¹pecialistov je podpora poskytovaná nielen chorým, ale aj jej najbli¾¹ím príbuzným.