Chyba pokladnice 36

Podnikatelia, ktorí prevádzkujú podnikateµskú èinnos», v ktorej sa zapájajú do registra pokladnice, sa musia stara» o mnohé po¾iadavky. Existuje povinnos» ma» papierové kotúèe s kópiami príjmov v období stanovenom v podobnom nariadení, ktoré bolo predå¾ené do roku 2013.

A¾ do 31. decembra 2012 na základe nariadenia ministra financií od roku 2008 v platnosti poèas prechodného obdobia, podµa ktorého mal kópie úèteniek a pokladnièné potrebné udr¾a» po dobu dvoch rokov. Potom, èo zaèal od zaèiatku roka 2013 pre ukladanie pokladnièných úèteniek sa zmenila a bola roz¹írená na úrovni piatich rokov. Daòovníci zaznamenávajúce predaja pokladní v roku 2013 by mal ma» kópie úèteniek, ktoré dokumentujú tr¾by za rok 2012 a 2011, zatiaµ èo star¹ie kópie potvrdeniek mô¾u by» trvale znièený. Musí v¹ak stále majte na pamäti, ¾e archivované kópie úèteniek od roku 2013 nasledova» do roku 2018, dôvodom posledné pä»roèné obdobie, ktorý je vytvorený od konca kalendárneho roka, v ktorom platobná lehota vypr¹ala daò.Preèo je uchovávanie kópií daòových dokladov pä» rokov? Najprv z posledného dôvodu, ¾e lehota na obmedzenie daòovej povinnosti je iba pä» rokov.Existuje veµa obáv, èi je u¾itoèné archivova» kópie potvrdení prostredníctvom skutoène dlhej podmienky. Ministerstvo financií sa v¹ak domnieva, ¾e na pravidelnos» daòových vyrovnaní do¹lo k pä»roènému obdobiu. Kópie príjmov sú jediným dôkazom, ¾e predaj dokumentov, jeho cena a daòové sadzby.Výlet v¹ak si zaslú¾i skutoènos», ¾e hoci zákonodarca stanovil urèitý èas na archiváciu kópií kotúèov s potvrdeniami, neoznaèil formu, v akej by mali by» uchovávané. Najlacnej¹ie fi¹kálne registraèné pokladnice v krakowských obchodných dokladoch. Najdôle¾itej¹ie finanèné prostriedky s roz¹íreným modulom dúfajú, ¾e archivujú elektronické príjmy. Treba tie¾ pripomenú», ¾e ani skutoènos», ¾e do¹lo k likvidácii podnikateµskej èinnosti, nijako nezbavuje podnikateµa zákonnej povinnosti uchováva» kópie príjmov z pokladne.