Centralny opol vysavaea

Výrobcovia & nbsp; centrálne vysávaèe zaistí, ¾e in¹talácia centrálneho vákuového systému je otvorená pre v¹etky nielen na tempo výstavby, a dokonca aj v prípade, ¾e sekundárne zabudovanie v domácnostiach u¾ v prevádzke, alebo prechádza rekon¹trukciou. Centrálne vysávaèe sú dokonalé nielen v domácnostiach a miestach, ale najmä v priemyselných priestoroch. Filtraèný systém pou¾itý v centrálnych vysávaèov zlep¹uje kvalitu vzduchu v miestnosti a vysoký èistiaci výkon a µahký spôsob ¾ivota poskytova» dlhodobú spokojnos» s vyu¾itím systému centrálneho vysávania. Centrálny vysávací systém sa od ostatných prvkov prezentuje:

Valgorect

Centrálne zariadenieCentrálna jednotka, t. J. Vysávaè - je zvyèajne postavená v uzavretých miestnostiach, ako sú podkrovie, suterén, kotolòa, gará¾ alebo podkrovie. Zariadenie obsahuje filtre, ktoré zastavujú v¹etky hlavné neèistoty, ale tento parameter nezni¾uje sací výkon vysávaèa, ktorý sa nezmení bez ohµadu na mno¾stvo prachu v agregáte.Výstupná zásuvkaTlmièe vzduchu umo¾òujú evakuáciu bezpra¹ného vzduchu mimo budovy. Akékoµvek alergény, ako sú prach, roztoèe a èastíc veµkosti 1/10000 mm sú vyhodení z domu, èo eliminuje nepríjemný zápach vzduchu z jednotky, so svojimi veµkými »a¾kos»ami v starých prenosných vysávaèov.Nasávacia in¹talácia & nbsp;Sacie potrubia v potrubných kon¹trukciách PVC sú plánované pod sadry, v ¹trbinách steny, v podlahách kon¹truovaných objektov alebo na omietke. Zabezpeèujú viazanie odsávacích zásuviek na centrálny dôvod. V existujúcich budovách, podkroviach, mô¾u by» do tohto bodu pou¾ité medzery medzi stenami a in¹talaènými kanálmi.Sacie zásuvky & nbsp;Sú usporiadané doma v takom postupe, aby umo¾nili dosiahnu» sacie hadice (7-12 metrov dlhé aj do najvzdialenej¹ích rohov miestnosti. Najvhodnej¹ie podmienky vysávania zaruèujú sacie zásuvky umiestnené v centrálnom prostredí, napr. V chodbe, v hale. Poèet odsávacích zásuviek odporúèaných distribútormi centrálnych vysávaèov je 1-3 zásuvky s rozmermi pribli¾ne 80 metrov ¹tvorcových.