Cdn klasicke pismo

Dr Farin Man

Program CDN Klasyka je nielen súdr¾ná, ale aj celá ponuka urèená aj pre malé, krátkodobé a malé podniky vo výrobe, slu¾bách a tie¾ v obchodnej èasti.

Celý systém balíka CDN je prezentovaný v troch typoch programov. Kµúèom je my¹lienka skladovania a fakturácie, kde nájdeme ++ Spoloènos», faktúry. Nová my¹lienka má potom finanènú a úètovnú my¹lienku, ktorá zahàòa Daòovú knihu a Obchodnú knihu. Po tretie, je to súèasný systém HR a mzdy, kde nájdete Pay Plus, mzdy a HR.1 Spoloènos» ++, faktúry - sú programy vybavené ¹irokou ¹kálou funkcií, ktoré uµahèujú funkèné a silné poskytovanie obchodných a servisných procesov v kancelárii.2 Daòová kniha, obchodná kniha - to sú plány, ktoré znaène uµahèujú prácu bez miesta na prijatom spôsobe zaznamenávania ekonomických udalostí. Zlep¹ujú prácu úètovného oddelenia.3 Mzdové úètovníctvo Plus, mzdové úètovníctvo a HR - to sú systémy, ktoré uµahèujú celý proces rozhodovania, ktorý vzniká v druhom riadiacom rozsahu zalo¾enom na údajoch zhroma¾dených v databáze systému.Z triedy vysoko vymenovaných programov si ka¾dý typ mô¾e vybra» produkty, ktoré sú prospe¹né pre ich spoloènos» a upravi» ich sami.Celý klasický balík CDN je pohodlný a flexibilný. My¹lienky sú znaèkové poèítaèové systémy navrhnuté tak, aby slú¾ili podnikom. Pracujú v skupine MS-DOS. Ako prevádzkový re¾im mô¾ete pou¾i» aj Windows 95, Windows 98, Windows NT 4, Windows 2000, Windows Me a Windows XP. Sú bohaté a stabilné a celý plán je bezchybný. Je to nielen ten najlep¹í, ale aj najjednoduch¹í balík podnikateµov.Spoµahlivou výhodou celého systému Comarch ERP Klasyka je to, ¾e sa skladá z prepojovacích ¾elezníc v oblasti DPH a niektorých ïal¹ích zmien v na¹ej legislatíve z hµadiska tohto ïal¹ieho, aj keï rýchlej¹ie. Program bezchybne zapoèítava dane a dôkladne vedie záznamy. Zákazníci s diskutovaným balíkom urèite v pozitívnom ¹týle sa prejavujú. Programy sú tie¾ neustále aktualizované u¾ viac ako dvadsa» rokov, vïaka èomu získali veµmi spoloènú skupinu priateµov a klientov, ktorí ich riadia.