Cateringova technologia s testami spotrebiteuskeho servisu

https://d-nus.eu/sk/

Smernica ATEX, nazývaná aj smernica novej pozície, je materiálom, ktorého dôle¾itým cieµom je aproximácia zákonov èlenských ¹tátov Európskej únie v oblasti ochranných systémov a zariadení, ktoré sa pou¾ívajú v blízkosti nebezpeèenstva výbuchu metánu a uhlia.

Tieto informácie primárne definujú základné bezpeènostné po¾iadavky, ¹iroké oblasti produktov, ako aj metódy preukazovania schválení s dôle¾itými bezpeènostnými po¾iadavkami.Európske normy zohrávajú v smernici významnú úlohu, ktorá podrobne opisuje technické metódy preukazovania súhlasu s bezpeènostnými tvrdeniami. Spolu so smernicou, ¾e úèinok je v súlade so základom, sa predpokladá jej spolupráca so základnými bezpeènostnými po¾iadavkami.Spoloèné po¾iadavky na atex pre zariadenia a ochranné metódy zavedené v potenciálne výbu¹ných oblastiach sú vybrané v dodatku II smernice. Reè sa zaoberá v¹eobecnými po¾iadavkami, výberom materiálov, plánovaním a kon¹trukciou, potenciálnymi zdrojmi vznietenia, hrozbami vonkaj¹ích vplyvov, po¾iadavkami na bezpeènostné zariadenia a integráciou po¾iadaviek zabezpeèujúcich bezpeènos» systému.Spolu s odporúèaniami musí výrobca pamäta» na to, aby zabránil vzniku výbu¹nej atmosféry pomocou príslu¹enstva a ochranných systémov, aby sa zabránilo vznieteniu výbu¹nej atmosféry, aby sa zabránilo výbuchu alebo aby sa obmedzil výbuch.Zariadenia a ochranné metódy by mali by» skutoène navrhnuté tak, aby sa zabránilo mo¾nosti výbuchu. Mali by by» pripravené s pouèením o technických poznatkoch. Èasti a súèasti zariadení musia by» vykonané bezpeène a spolu s odporúèaniami výrobcu.V¹etky zariadenia, ochranné systémy a zariadenia by mali by» oznaèené znaèkou CE.Materiály pou¾ívané na in¹taláciu zariadení alebo ochranných systémov nesmú by» horµavé. Nesmie medzi nimi existova» ¾iadna reakcia a poèasie, ktoré by mohla spôsobi» potenciálna explózia.Zariadenia a ochranné systémy nemô¾u spôsobi» po¹kodenie alebo iné zranenia. Musia zabezpeèi», aby v dôsledku ich vytvorenia nevznikli príli¹ vysoké horúèky a ¾iarenie. Nemô¾u poèíta» elektrické nebezpeèenstvá a nemô¾u vytvára» nebezpeèné situácie.