Boschove mlyneek na maso

Ak chceme dosiahnu» zariadenie na mletie mäsa, zvyèajne v podnikaní, pou¾ívame termín mlynèek na mäso. Av¹ak, vedie», ¾e v potravinárskom priemysle veµké stroje, ktoré poskytujú mäso na brúsenie, sa tie¾ nazývajú vlkmi do tela. Úlohou takýchto holiacich strojèekov je rozdrobenos» suroviny, t.j. mäsa, ktorá bude ïalej pokraèova» v ïal¹ej výrobe.

Vlci na mäso sú veµmi rýchle stroje. Majú dobrý kryt, ktorý je vyrobený, ¾e termíny z ocele, hliníka alebo vysokú hodnotu, a v ústach sa ¹nekovým dopravníkom. Navy¹e sú zdobené no¾e, drviacej zariadenia, sietí, ktoré sú vyberané v závislosti od druhu mäsa. Èím je mäso krásnej¹ie, tým ni¾¹ia je mrie¾ka. Kým mäso, napríklad ni¾¹ie. ©µachy by mali by» rozdelené do ni¾¹ej-mesh siete. Vybavenie je potrebné v re¹tauráciách, re¹tauráciách a µuïoch iných gastronomických priestorov, kde sa uskutoèòuje zhroma¾denie. Takéto profesionálne veµkoplo¹né stroje budú dobre fungova» nielen v stravovacích miestnostiach, ale aj vo veµkých a men¹ích obchodoch. Vlci k telu, je nástroj v existujúcej mäsového obchodu so strednými a µahkými èísel, kde pracuje na mäso mlecie zmysly ju pripravi» na ïal¹ie spracovanie, napr. Klobása, alebo klobása plnené korenené mäso a roztrie¹tený. Stroje mô¾u tie¾ poèíta» kuchynské vybavenie v domácnostiach. A najmä keï máme veµkú rodinu, alebo prevádzkova» agroturistiky, a potom, ak nebudeme kupova» v obchodoch pripravené mäso, PHI doda» im len malú domov. Na trhu je veµký výber tohto druhu, ktorý je rôznorodý z hµadiska veµkosti, sily a kapacity. Rovnako ako diverzifikované ceny, èo umo¾òuje zakúpi» stroj, ktorý nám vyhovuje veµa. Takéto zariadenia sú veµmi u¾itoèné, preto¾e výrazne skráti» dobu varenia, a to najmä v prípade, ¾e diel je vytvorený vo vysokom poète. Manuálne brúsenie okrem toho, ¾e ¹etrí èas, stále fyzicky vyèerpáva. Preto¾e stojí za nákup elektrického karosérie.