Bezpeenostny tandard v anglietine

Bez ohµadu na to, èo robíme, na pracovisku by sa mala vyznaèova» vysoká úroveò bezpeènosti. To sa má dosiahnu» evakuaènými východmi, ktoré musia by» dostatoène oznaèené tak, aby pri po¾iari alebo novej ¾ivot ohrozujúcej nehode mohli bezpeène opusti» zariadenie.

V neposlednom rade je dôle¾itý nielen v súkromných podnikoch, výrobných halách, zariadeniach verejnej správy, ale aj v obytných domoch, metódach a univerzitách. Významný príspevok k oznaèovaniu núdzových východov zabezpeèuje svietidlo núdzového osvetlenia.Tieto rie¹enia v modernej povodni sú spojením vysoko kvalitných výrobkov s moderným dizajnom a pohodlným povrchom. Okrem toho sú vybrané pre montá¾ v sile typov a organizácií. Zabezpeèenie tie¾ zaruèuje rovnomerné osvetlenie celého povrchu znaèky a rozsah rozpoznávania 30-40 metrov. V závislosti od po¾iadaviek zariadenia by potom existovalo svietidlo s väè¹ím rozmerom. Stojí za to zdôrazni», ¾e dobrá znaèka je a pou¾ívanie modernej LED, ktorá je hodnotená vysokou ¾ivotnos»ou. To sa pridáva k ni¾¹ím nákladom na servis a údr¾bu a zároveò je otvorené pre prírodné prostredie.Núdzové svietidlo svietidla mô¾e by» niekoµko variantov elektronického systému, okrem iného samoèinný test, individuálne napájanie alebo tie, ktoré sú prispôsobené monitorovaciemu zariadeniu. Vo výbere v¾dy nájdete aj príslu¹enstvo, ktoré dáva upínacie prípravky vo v¹etkých konfiguráciách, ako je strop, steny a pomocou ve¹iakov. U¾itoèné sú aj zosilnené modely. Dôle¾itou úlohou je aj to, ¾e sa montujú bez pou¾itia ¹peciálnych nástrojov. Za zmienku tie¾ stojí, ¾e v dôsledku odstránenia »a¾kých kovov a pou¾ívania energeticky úsporných technológií sú moderné zariadenia ¹etrné k ¾ivotnému prostrediu. Zvyèajne sú vyrobené z odolného polykarbonátu a piktogramy umiestnené na nich sú v súlade s európskymi po¾iadavkami. Vïaka takýmto rie¹eniam si mô¾eme by» istí, ¾e evakuaèná trasa bude viditeµná a µudia v dome budú v bezpeèí a pohodli.

Pozrite si tie¾, èo je ATEX