Bezpeenostne pravidla pou ivania zbrani

Stále èastej¹ie rie¹i» udalos» v oblasti bezpeènosti a ochrany zdravia je »a¾ba ATEX prach sa odsávanie prachu spoloène s radou ATEX (z anglického atmosfére ohrozenej výbuchom. & Nbsp; Smernica ATEX je právny dokument Európskej únie, ktoré poskytujú ¹tandardy, ktoré vyrábané výrobky zdru¾ené v prostredí s nebezpeèenstvom výbuchu, najmä vystavené na zaèiatku.

V súèasnosti by v¹etky zariadenia pripravené v Európskej únii mali by» nebezpeèné v spolupráci s poradenstvom ATEX. Najskôr ATEX uvádza typ pou¾itých materiálov a navy¹e pou¾itú kon¹trukciu. Zariadenia vykonávajúce túto radu sú oznaèené symbolom CE. Výrobca je zodpovedný za klasifikáciu nebezpeèenstiev a pridávanie znaèiek pre konkrétny výrobok. Zberaèe prachu sú zariadenia, ktoré sú ¹iroko pou¾ívané v priemysle. Pou¾ívajú sa hlavne na èistenie jemných èastíc prachu. Okrem iného sa hrajú poèas kovoobrábania poèas brúsenia, dokonèovania odliatkov, brúsenia, le¹tenia. Zberaèe prachu sa pou¾ívajú na spracovanie dreva, konkrétne na odsávanie prachu a na manipuláciu s prá¹kovými materiálmi, najmä s chemickými prá¹kami. Existuje celý postup posudzovania zhody výrobkov v súvislosti s bezpeènos»ou výbu¹nín. Toto sa èasto hodnotí nezávislým notifikovaným orgánom. V èase takéhoto posudzovania zhody sa vytvorí celá technická dokumentácia, ktorá obsahuje zoznam smerníc, s ktorými je tiché zariadenie, zoznam dokumentov, ktoré boli zohµadnené poèas prevádzky zariadenia. Dokumentácia by mala obsahova» aj nasledujúce informácie: pevnos» a kategória prístroja, maximálna povrchová teplota prístroja, aplikovaná ochrana proti výbuchu. ATEX by mal by» prispôsobený podmienkam konkrétneho úradu a mal by sa prispôsobi» poètu jeho efektívnych a logistických a µudských zdrojov. Náklady na uplatòovanie smernice ATEX sú relatívne jednoduché v porovnaní s hrozbami spôsobenými výbuchmi.