Bezpeenostna zona ii

Profolan

Diskutova» koncepciu, ktorá je & nbsp; bezpeènostné výbuch, ktorý je & nbsp; bezpeènos» výbuchu nehovoriac v¹etku inzerciu tohto problému. Existuje veµa podrobných zákonov, ktoré ovplyvòujú predmety diskutované vy¹¹ie. V prvom rade by ste mali urobi» zo skutoènosti, ¾e v stefach zraniteµné na zaèiatku po¾iaru alebo ka¾dého centra ustanovenia smernice ATEX, ktorá hovorí, ¾e napríklad v uhoµných baniach a ïal¹ích aplikáciách, kde je nebezpeèenstvo výbuchu metánu a uhoµného prachu, pou¾ite zariadenie, ktoré pôsobia proti explózii a spoloène predstavujú znaèku CE.

Existuje mnoho európskych pravidiel pre tento problém a existuje mnoho polských predpisov. V Poµskej republike v prvom rade ustanovenia, zásady dôvery a zdravia pri práci a vyhlá¹ka ministra hospodárstva z 8. júla 2010 v dejinách minimálnych po¾iadaviek na bezpeènos» a ochranu zdravia súvisiacich s návrhom výbu¹nej atmosféry (Dz. 138, polo¾ka 931.Pri informovaní o bezpeènosti výbuchu je potrebné uvies», ¾e v ka¾dej izbe, kde existuje takéto riziko, je zamestnávateµ povinný vyda» doklad o ochrane proti výbuchu. Takýto dokument je mo¾né vykona» aj s odborným rizikom. Malo by sa v¹ak pamäta» na to, ¾e podlieha revízii, napríklad v prípade modernizácie kancelárie vecí.V moderných èasoch sa nahromadil veµký vplyv na bezpeènos» zamestnancov. Preto je ochrana proti po¾iaru veµmi dôle¾itá. Vytvorenie dokumentu, ktorý je dokumentom protipo¾iarnej ochrany, trpí najmä tým, ¾e identifikuje zóny, ktoré mô¾u by» vystavené mo¾ným výbuchom. Zároveò sú zdôraznené ochranné opatrenia.Navy¹e ka¾dé pracovisko vystavené po¾iaru by malo by» systémom na potlaèenie výbuchu. Táto metóda je zameraná na tri prvky. Prvým je potlaèenie zapálenia, ku ktorému do¹lo v zariadeniach. Po iného dôvodu, je tlak v zariadení na dobrom stave, a tretí má èeli», ¾e plamene dostali cez potrubie alebo kanálov nespôsobilo sekundárne po¾iaru.Struène povedané, mali by ste ma», ¾e dobrý ¾ivot je najdôle¾itej¹ia vec. Preto by sa zamestnávateµ mal riadi» pravidlami a pamäta» na bezpeènos» zamestnancov.