Agentura pre rozvoj priemyslu katowice

Priemysel na¹ej civilizácie sa pohybuje neuveriteµne rýchlym tempom. Najmä je to pravdepodobne niekoµko desa»roèí, ktoré uplynuli od objavenia prvých poèítaèov. V ére rozsiahlej poèítaèovej automatizácie a automatizácie nie je v súèasnosti µahké splni» oèakávania zákazníkov, keï stroje v súèasnosti vykonávajú veµké mno¾stvo práce. Preto¾e schopnos» pou¾íva» softvér, ktorý je e¹te dôle¾itej¹í v prakticky akejkoµvek oblasti priemyslu, je významná.

Napríklad, nech je to len jeden z najmodernej¹ích odvetví, a to trojrozmerná tlaè, ktorá sa viac a viac intenzívne rozvíja a komunikuje funkcie v perspektíve mnohých oblastí. Ako prvý argument mô¾eme poskytnú» transplantologiu. 3D tlaèiarne sú v rozsahu vytvárania celých orgánov z bunkových dát, ako je ¾alúdok, srdce, peèeò alebo ucho, èo je neporovnateµne lacnej¹ie, ak ho porovnáme s problematickým získavaním orgánov od dobrých darcov.Preto je tu mimoriadne dôle¾itý priemyselný softvér, ktorý riadi jednotlivé funkcie takejto tlaèiarne. Zariadenie musí s vysokou presnos»ou pozna», ktorý prvok by mal by» vlo¾ený do ktorého bytu a ktorý plánuje ¾i» presný tvar výstupného produktu.Ak na druhej strane berieme ako referenèný bod iné odvetvie priemyslu, dokonca aj telefonicky, uvidíme trochu jednoduchú aplikáciu softvéru. Staèí sa pozrie» na nepredstaviteµné mno¾stvo aplikácií, ktoré sa dostávajú do stále viac moderných modelov mobilných telefónov a tabliet. Mobilné zariadenia si èasto berú stolné poèítaèe v niektorých ohµadoch.Ako argument mo¾no pou¾i» poèítaèové hry. V tomto odvetví je úloha softvéru pomerne veµká a nevy¾aduje ¾iadne komentáre.Verím, ¾e väè¹ina z vy¹¹ie uvedených dôvodov a racionálne uva¾ovanie presvedèilo èitateµov produktu o veµkej úlohe, ktorú softvér zohráva pre priemysel a prinútil ich, aby o tom premý¹µali.